Klub Przedsiębiorców

Networking Inspiracje Współpraca

Klub Przedsiębiorców SGH

W katalogu prezentujemy przedsiębiorstwa członków Klubu Przedsiębiorców SGH. Aby przystąpić do Klubu należy przesłać poniższy formularz zgłoszeniowy. Uczestnictwo w Klubie wiąże się ze składką członkowską w wysokości 100 zł + VAT rocznie.

Zgłoszenie do Klubu Przedsiębiorców SGH

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe. Jeżeli pole oznaczone jest czerwoną ramką wówczas należy skorygować bądź uzupełnić dane.

Dane podstawowe osoby zgłaszającej

Dane kontaktowe osoby zgłaszającej

Pozostałe informacje osoby zgłaszającej

Dane do faktury

Oświadczam, że nie zalegam z opłatami należnymi z tytułu zobowiązań podatkowych oraz składek uiszczanych na rzecz ZUS.*
Oświadczam, że stosuję wysokie standardy w zarządzaniu przedsiębiorstwem z poszanowaniem przepisów prawa oraz norm społecznych.*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie (SGH) dla celów związanych z działalnością Klubu Przedsiębiorców, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 1182 z póź. zm.). Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne oraz o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany adres e-mail informacji związanych z działalnością informacyjną, promocyjną i integracyjną Klubu Przedsiębiorców.
Akceptuję warunki członkostwa zawarte w Regulaminie Klubu Przedsiębiorców.

Kontakt

Korespondencję prosimy kierować na adres:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
Klub Przedsiębiorców
Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

   (22) 564 77 97

   przedsiebiorcy@sgh.waw.pl

   sgh.waw.pl/cpitt