Klub Przedsiębiorców

Networking Inspiracje Współpraca

Jak przystąpić

Członkiem Klubu może zostać przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą jako:

 • osoba fizyczna, w tym wspólnik spółki cywilnej;
 • spółka jawna, w której wspólnikiem jest student, doktorant lub absolwent studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia SGH;
 • spółka komandytowa, w której komplementariuszem albo komandytariuszem jest student, doktorant lub absolwent studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia SGH;
 • spółka komandytowo-akcyjna, w której komplementariuszem albo akcjonariuszem jest student, doktorant lub absolwent studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia SGH;
 • spółka partnerska, w której partnerem jest student, doktorant lub absolwent studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia SGH;
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której większościowym wspólnikiem jest student, doktorant lub absolwent studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia SGH;
 • spółka akcyjna, której większościowym akcjonariuszem jest student, doktorant lub absolwent studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia SGH.

Złożenie wniosku jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu Klubu Przedsiębiorców.

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Składka członkowska w 2017 roku wynosi 100,00 złotych netto + 23% Vat tj. 123,00 złote brutto i obejmuje członkostwo w Klubie przez 12 kolejnych miesięcy.

Opłaty za członkostwo w Klubie prosimy dokonywać na podany poniżej nr rachunku:

45 1240 1040 1111 0010 6702 8787

 1. Składka członkowska upoważnia członka Klubu do korzystania z podstawowego wariantu członkostwa w Klubie, które obejmuje:
  • umieszczenie danych członka Klubu w corocznym „Katalogu Przedsiębiorców” oraz prawo dostępu do niego;
  • prawo do uczestnictwa w spotkaniach członków Klubu;
  • pierwszeństwo uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Klub oraz studenckie koła naukowe SGH;
  • prawo do zakupu rozszerzonej wersji członkostwa.
 2. Wysokość składki członkowskiej określa prorektor do spraw współpracy z otoczeniem.
 3. Składka członkowska obejmuje członkostwo w Klubie przez 12 kolejnych miesięcy.
 4. Członek Klubu może otrzymać w danym roku zniżkę w wysokości składki lub opłaty za rozszerzoną wersję członkostwa w przypadku wzięcia udziału w określonych przez SGH badaniach.
 5. Składka członkowska jest płatna z góry po zarejestrowaniu się i złożeniu przez członka Klubu kompletu wymaganych dokumentów.

Kontakt

Korespondencję prosimy kierować na adres:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
Klub Przedsiębiorców
Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

   (22) 564 77 97

   przedsiebiorcy@sgh.waw.pl

   sgh.waw.pl/cpitt