Klub Przedsiębiorców

Networking Inspiracje Współpraca

Polityka prywatności

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

DEFINICJE

Administrator – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa).
Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”) zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym: imię i nazwisko, PESEL, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres zamieszkania, IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem przedsiebiorcy.sgh.waw.pl
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku funkcjonalności opisanych w Polityce.

CEL I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe znajdujące się w serwisie (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy,) przechowywane są i publikowane na mocy zgody osób, których dotyczą.

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, aby można było zarejestrować użytkownika w serwisie. Okres przechowywania danych przez Administratora jest nieokreślony, aż do rezygnacji użytkownika z uczestnictwa w Klubie Przedsiębiorców.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Pracownicy CPiTT nie udostępnia innym podmiotom danych osobowych, które gromadzą i przechowują. Kontakt z użytkownikami mają tylko uprawnieni pracownicy i wykorzystywany jest on tylko do celów związanych z działalnością Klubu Przedsiębiorców SGH.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Osobom, których dane przechowujemy, przysługują następujące prawa:

  • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
  • Prawo uzyskania kopii danych,
  • Prawo do sprostowania,
  • Prawo do usunięcia danych,
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • Prawo wycofania zgody,
  • Prawo do skargi.

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

  • w formie pisemnej na adres: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa;
  • drogą e-mailową na adres: przedsiebiorcy@sgh.waw.pl

Wnioski dotyczące realizacji prawa do zapomnienia powinny być złożone pisemnie lub osobiście. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Administrator prowadzi ewidencję zmian Polityki.

Kontakt

Korespondencję prosimy kierować na adres:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
Klub Przedsiębiorców
Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

   (22) 564 77 97

   przedsiebiorcy@sgh.waw.pl

   sgh.waw.pl/cpitt

Polityka prywatności